Hyvä vakuutusmeklaritapa

Vakuutusmeklarin asema vakuutusmarkkinoilla on tärkeä. Vakuutusmeklari edustaa vakuutuksenottajaa vakuutusyhtiöistä riippumattomana itsenäisenä asiantuntijana. Asiakkaan vakuutustarpeen aito huomioiminen ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen ovat vakuutusmeklarin toiminnan kulmakivi.

Vakuutusmeklarin toiminnasta säädetään laissa. Vakuutusmeklareilta edellytetään rekisteröintiä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Laki edellyttää hyvän vakuutusmeklaritavan noudattamista. Arvioitaessa sitä, onko toiminta hyvän vakuutusmeklaritavan mukaista, huomioon voidaan ottaa lainsäädännön lisäksi myös oikeuskäytäntö, Finanssivalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen antamat ohjeet ja linjaukset, vakuutusalan lautakuntien, kuten Vakuutuslautakunnan ja Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntö sekä alan käytännesäännöt. Finanssivalvonta valvoo vakuutusmeklareiden toimintaa.

Suomen Vakuutusmeklariliitto (SVAM) on kirjannut tähän dokumenttiin näkemyksensä siitä, mitä hyvä vakuutusmeklaritapa tarkoittaa ja miten vakuutusmeklarin on huomioitava se toiminnassaan. SVAM:n hallitus on päivittänyt tämän dokumentin 26.4.2023. SVAM edellyttää jäsentensä noudattavan hyvää vakuutusmeklaritapaa.

Vakuutusmeklari osana vakuutusmarkkinaa
Vakuutusmeklarin toiminta ylläpitää ja edistää koko ammattikunnan yleistä arvostusta ja hyvää mainetta. Vakuutusmeklari ei saa toiminnallaan vahingoittaa ammattikunnan yleistä arvostusta.

Vakuutusmeklari asiakkaansa edustajana
Vakuutusmeklari ajaa aina asiakkaansa etua ja on vakuutusyhtiöistä riippumaton toimija. Hän ei tehtäväänsä hoitaessaan saa antaa omien tai kolmansien osapuolten taloudellisten etujen ohittaa asiakkaan etua.

Vakuutusmeklari antaa asiakkaalleen lain edellyttämät tiedot päätöksenteon tueksi ja asiakkaan aseman edistämiseksi.

Luottamuksellisuus ja salassapito
Vakuutusmeklaria sitoo vaitiolovelvollisuus eikä hän saa oikeudettomasti ilmaista asiakassuhteessa tietoonsa saamia luottamuksellisia tietoja

Toiminta suhteessa toisiin vakuutusmeklareihin
Vakuutusmeklari kohtelee kilpailijoitaan rehdisti ja arvostusta osoittaen.

Asiakassuhteen siirtyessä toiselle vakuutusmeklarille pyritään selkeyteen ja läpinäkyvyyteen tehtävien hoidossa ja siirrossa – asiakkaan etu huomioiden.

Huolellisuus
Vakuutusmeklari suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen tinkimättömästi lakien ja asetusten mukaisia määräyksiä, viranomaisten ohjeita sekä hyvää vakuutusmeklaritapaa.

Asiakasvarojen hoito
Asiakkaalle kuuluvat varat pidetään erillään vakuutusmeklarin omista varoista. Asiakasvaroista on pidettävä luotettavaa kirjanpitoa ja ne on viipymättä toimitettava vastaanottajalleen.

Meklarin palkkio
Vakuutusmeklarin palkkion maksaa aina toimeksiantaja. Palkkion määräytymisperusteet tulee ilmoittaa toimeksiantosopimuksessa.

Toimeksiantosopimus ja valtakirja
Vakuutusmeklarilla on aina kirjallinen sopimus toimeksiantajansa kanssa sovituista tehtävistä sekä kirjallinen valtakirja tehtäviensä suorittamista varten. Vakuutusmeklari huolehtii siitä, että toimeksiantosopimuksen ja valtakirjan antaneella henkilöllä on tähän asianmukainen oikeus.

Raportointi ja dokumentointi
Vakuutusmeklari toimittaa laissa ja viranomaismääräyksissä edellytetyt raportoinnit, ilmoitukset sekä rekisteritietojen päivitykset Finanssivalvonnalle täsmällisesti ja oikea-aikaisesti.

Vakuutusmeklari ylläpitää toimeksiannoistaan luotettavaa arkistoa ja huolehtii sen tietoturvallisuudesta.

Suhteet vakuutusyhtiöihin
Vakuutusmeklari toimii vilpittömästi, moitteettomasti ja tasapuolisesti kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa ja edellyttää vastavuoroista kohtelua näiltä.

Kouluttautuminen ja tietotaidon ylläpitäminen
Vakuutusmeklari ylläpitää ja kehittää jatkuvasti ammattiosaamistaan vähintään lain edellytysten mukaisesti.

Asiakkaan tunteminen
Vakuutusmeklari tuntee asiakkaansa riskit ja toiminnan.

Vakuutusmeklari tuntee ja tunnistaa asiakkaansa sekä asiakkaan tosiasialliset edunsaajat rahanpesun estämistä koskevien säännösten mukaisesti.

Vakuutusmeklari-nimikkeen käyttäminen
Vain vakuutusmeklariksi rekisteröity henkilö tai yritys käyttää itsestään nimitystä vakuutusmeklari.