Vakuutusmeklari

Vakuutusmeklarit välittävät ammattimaisesti vakuutuksenottajille useiden toisistaan riippumattomien vakuutusyhtiöiden vakuutuksia.

Vakuutusmeklari on vakuutusalan ammattilainen, jolla on syvällistä tietoa riskienhallinnasta, eri vakuutuslajeista ja niiden kattavuudesta. Vakuutusmeklarit ovat riippumattomia vakuutuksenantajista ja edustavat aina asiakasta, kun taas vakuutusyhtiöiden oma myyntihenkilökunta ja asiamiehet toimivat vakuutusyhtiön lukuun. Vakuutusmeklarin tehtävänä on aina valvoa asiakkaan etua.

Vakuutusmeklari hoitaa asiakkaan vakuutuksia kokonaisvaltaisesti ja varmistaa, että voimassa oleva vakuutusturva vastaa asiakkaan tarpeita. Asiakkaan riskien ja vakuutustarpeiden huolellinen kartoitus on olennainen osa parhaan mahdollisen vakuutusturvan rakentamisessa. Asiakkaalla on meklarin avulla pääsy laajempaan vakuutusvalikoimaan vakuutuksenantajien maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Meklari analysoi vakuutusten ehtoja, kattavuutta ja kustannuksia. Näiden perusteella meklari antaa asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden henkilökohtaisen suosituksen vakuutusturvaksi. Vakuutustarpeiden muutostilanteissa ammattilainen auttaa tarpeellisen lisäkattavuuden hankkimisessa. Vahinkotilanteissa vakuutusmeklari toimii asiakkaan edunvalvojana ja varmistaa, että asiakas saa korvauksen, joka hänelle vakuutusehtojen mukaan kuuluu. Ulkoistaessaan vakuutusten hoidon ammattilaiselle, asiakkaalle jää enemmän aikaa ydinliiketoiminnan pyörittämiseen.

Laki vakuutusten tarjoamisesta säätelee vakuutusmeklareiden toimintaa ja valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Vakuutusmeklaritoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt on merkitty Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin. Vain rekisteriin merkitty taho saa käyttää nimikettä vakuutusmeklari tai vakuutuksenvälittäjä.

Vakuutusmeklarina toimiminen edellyttää ammattipätevyyttä ja lakisääteisen vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi laissa säädetään meklarille velvollisuus kouluttautua jatkuvasti. Vakuutusmeklarin on tunnettava tarpeellinen lainsäädäntö ja noudatettava toiminnassaan hyvää vakuutusmeklaritapaa.