Säännöt

Tutustu Suomen Vakuutusmeklariliiton Sääntöihin.

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto, nimi on Suomen Vakuutusmeklariliitto ry, Finlands Försäkringsmäklarförbund rf, josta voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englannin kielistä nimeä Finnish Insurance Broker Association ja sen kotipaikka on Helsinki.

Liiton tarkoituksena on

 • Toimia vakuutusmeklariyritysten valtakunnallisena yhdyssiteenä
 • Edistää riippumatonta ja ammattitaitoista vakuutusmeklaritoimintaa Suomessa
 • Edistää vapaata kilpailua vakuutusmarkkinoilla hyvää kansainvälistä vakuutusmeklaritapaa noudattaen.

Liitto toteuttaa tarkoitustaan

 • Antamalla jäsenilleen neuvoja ja ohjeita
 • Valvomalla, että jäsenten toiminta on lain ja hyvän kansainvälisen vakuutusmeklaritavan mukaista
 • Järjestämällä opetustarkoituksessa kursseja ja muuta koulutustoimintaa
 • Antamalla viranomaisille lausuntoja ja tekemällä aloitteita lainsäädännön alalta
 • Seuraamalla vakuutusmeklaritoiminnan yleistä kehitystä ja käyttämällä tätä tietämystään jäsentensä hyödyksi
 • Levittämällä yleiseen tietoisuuteen totuudenmukaisia tietoja vakuutusmeklarin tehtävistä

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä juridiset henkilöt, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on vakuutusmeklaritoiminta.

Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on

 • Hakijan liiketoiminnan pääasiallisena tavoitteena on jatkuvien asiakassuhteiden ylläpitäminen
 • Hakijan yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai kaupparekisteriin merkityt tiedot eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa,
 • Hakija on vapaa ja riippumaton vakuutuksenantajista,
 • Hakijan omistajina (juridisten henkilöiden osalta) ei saa olla vakuutuksenantajia eikä hakija saa omistaa niitä merkittävästi,
 • Hakijan palveluksessa olevilla henkilöillä on vakuutusmeklaritoimintaa varten tarvittava koulutus ja käytännön kokemus,
 • Hakija täyttää vakuutusmeklareita koskevan lainsäädännön mukaan rekisteröitävältä vakuutusmeklarilta vaadittavat rekisteröinnin edellytykset.
 • Lisäksi hakijan tulee olla muutoinkin hyvämaineinen ja luotettava taho

Päätöksen liiton jäseneksi hyväksymisestä tekee hallitus saatuaan hakemuksen tarvittavine liitteineen. Jäsenhakemukset on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa kokousaikataulunsa puitteissa.

Päätös sekä hyväksymisestä että hylkäämisestä tulee välittömästi ilmoittaa hakijalle ja liiton jäsenille.

Liiton jäsen voi kirjeenvaihdossaan ja markkinoinnissaan käyttää merkintää liiton jäsenyydestä ja liiton logoa.

Hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä liiton jäsenistä ja jäsenyritysten toimitusjohtajista tai muista vastuuhenkilöistä. Hallitus ylläpitää rekisteriä liiton erillisten työryhmien henkilöjäsenistä.
Liittyessään liittoon jäsen suostuu siihen, että  tieto jäsenyydestä voidaan julkaista liiton internetsivuilla sekä antaa pyynnöstä kolmannelle

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen, joka toimintansa muuttumisen takia ei enää täytä liiton jäseniltä edellytettäviä vaatimuksia, on velvollinen eroamaan liitosta.

Eroavalla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia osaa liiton varoista.

Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, mikäli

 • tämä tai tämän palveluksessa olevat henkilöt eivät noudata liiton sääntöjä ja niihin perustuvia päätöksiä
 • tämän liiketoiminnan pääasiallisena tavoitteena ei ole jatkuvien asiakassuhteiden ylläpitäminen
 • tämä ei enää täytä liiton jäseneksi hyväksymisen edellytyksiä
 • tämä on laiminlyönyt liiton jäsenmaksun suorittamisen
 • tämä on vahingoittanut tai yrittänyt vahingoittaa liittoa, sen päämääriä tai arvovaltaa.

Hallitus voi myös antaa varoituksen sääntöjen vastaisesti toimineelle jäsenelle.

Ennen erottamistoimenpiteisiin ryhtymistä tulee hallituksen varata jäsenelle tilaisuus vastineen antamiseen, paitsi milloin kysymyksessä on jäsenmaksun laiminlyönti.

Hallituksen päätöksestä erottaa jäsen tai antaa varoitus tulee ilmetä syy päätökseen. Tieto päätöksestä tulee välittömästi lähettää kirjattuna kirjeenä jäsenen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli asia on otettu esille tehdyn ilmoituksen perusteella, tulee ilmoittajan saada tieto päätöksestä.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä liiton kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava liiton hallitukselle. Valitusaika on 30 päivää erottamispäätöksen tiedoksisaannista.

Hallituksen päätös jäsenen erottamisesta astuu voimaan valitusajan kuluttua umpeen tai liiton kokouksen päätettyä asiasta. Päätöksestä tulee välittömästi sen jälkeen ilmoittaa liiton jäsenille. Erotetulla jäsenellä ei ole osuutta liiton varoihin.

Liitolla on hallitus, jossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien neljästä kahdeksaan jäsentä.
Liiton vuosikokous valitsee hallituksen joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Liiton vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä ne toimihenkilöt, jotka muutoin tarvitaan hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Liiton nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa toiminnanjohtajan kirjoittamaan liiton nimen yksin.

Hallitus edustaa liittoa, valvoo sen etuja ja hoitaa sen asioita sekä päättää liiton puolesta kaikista muista asioista, paitsi niistä, joista liiton sääntöjen tai lain mukaan päättää liiton vuosikokous.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi sen jäsenistä sitä pyytää.

Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallituksen jäsenet tai muut liiton asioiden hoitajat eivät saa luvatta paljastaa jäsenyritysten tai niiden henkilöstön yksityisiä tai taloudellisia asioita.

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, tulee jättää tilintarkastajalle viimeistään neljää viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajan tulee viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta jättää hallitukselle liiton vuosikokoukselle esitettävä tilintarkastuskertomus tarkastamaltaan tilikaudelta. Kertomuksessa on otettava kantaa tilinpäätöksen vahvistamiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen hallitukselle.

Hallituksen toimintaa ja yhdistyksen tilejä tarkastamaan on liiton vuosikokouksessa valittava yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin auktorisoimia.

Kokouskutsu, esityslista ja jäljennös tilinpäätöksestä sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen on lähetettävä jäsenille kymmentä päivää ennen vuosikokousta näiden jäsenrekisteriin merkityillä osoitteillaan tai sähköpostiosoitteillaan. Kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa.

Liiton vuosikokous on pidettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan läsnäolevat
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 7. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus
 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 9. Päätetään tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion käytöstä
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
 11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 12. Päätetään jäsen –ja liittymismaksun suuruudesta ja laskentaperusteista
 13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 15. Valitaan hallituksen jäsenet
 16. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 17. Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
 18. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jäsenen, joka haluaa asiansa käsiteltävän liiton sääntömääräisessä vuosikokouksessa, tulee esittää tätä koskeva pyyntö kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Hallituksen on otettava pyydetyt asiat esityslistalle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus, tilintarkastajat tai vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu ja esityslista tulee lähettää jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kuten vuosikokouskutsu.

Jokaisella jäsenellä on liiton kokouksessa niin monta ääntä, kuin tällä on palveluksessaan rekisteröityjä vakuutusmeklareita, äänimäärän ollessa kuitenkin enintään 20 % kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Suljettu lippuäänestys on suoritettava jonkun jäsenistä sitä vaatiessa.

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

Jäsenet ovat velvollisia maksamaan liittymis- ja jäsenmaksun.
Liiton vuosikokous tai ylimääräinen kokous vahvistaa liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden ja laskentaperusteet.

Jäsenmaksu muodostuu kahdesta osasta, toinen osa on yrityskohtainen, toinen osa perustuu rekisteröityjen vakuutusmeklareiden määrään kunkin kalenterivuoden alussa.

Jäsen, joka muistutuksesta huolimatta ei kolmen kuukauden kuluessa ole maksanut määrättyjä maksuja, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä välittömästi ilman 8 §:n mukaista menettelyä.

Päätös liiton purkamisesta voidaan tehdä vain vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kuukauden välein toisistaan.

Liiton purkautuessa on sen varat luovutettava liiton toimintaa vastaavalle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai jos se ei jostain syystä ole mahdollista, siinä tapauksessa johonkin muuhun vastaavaaan tarkoitukseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan.